[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

 

   

 

 

         

 

 

نمايش درقالب powerpoint

فيلم

 ماكت

نقشه

سايت

آلبوم

عكس

ارتباط باما

صفحه اصلي

شرح كليه هزينه اجرايي طرح ساماندهی برحسب عوامل اجرائي به تفكيك سال درفازهاي سه گانه طرح (به ميليون ريال)

   
   
   

 

سال 84

سال 83

سال 82

جمع

سهم مالي درصد

شرح عوامل اجرائي

رديف

-

415

415

830

022/0

مطالعات تكميلي

1

-

3،320

3،320

6،640

18/0

كارشناس املاك

2

7،387

7،387

22،161

36،935

1

مطالعه طراحي و ساخت و نظارت

3

-

1،037،500

1،556،250

2،593،750

87/69

تملك

4

240،700

240،700

120،350

610،750

2/16

ساخت وساز وتجهيز

5

207،500

124،500

-

332،000

94/8

آزمايشگاه و مراكز تحقيقات

6

-

31،125

46،696

77،821

1/2

تخريب و پاكسازي و محوطه سازي

7

5/672

622

5/572

1،867

05/0

آموزش

8

20،750

19،920

19،920

60،590

62/1

هزينه هاي پرسنلي، مشاوران حقوقي و ساير هزينه ها

9

477،009

1،465،489

1،769،684

3،712،184

100

جمع

 

 

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 
آلبوم عكس
 
ارتباط با ما