[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

 

   

 

 

         

 

 

نمايش درقالب powerpoint

فيلم

 ماكت

نقشه

سايت

آلبوم

عكس

ارتباط باما

صفحه اصلي

 ضرورت گسترش فيزيكی دانشگاه تهران درمحوطه های اطراف آن از سال ها پيش مورد توجه بوده وبه همين مناسبت نيز طرحی جامع برای دانشگاه تهران به تصويب رسيده است كه براساس آن دانشگاه با خريد املاك وساختمان های اطراف خود از ضلع شرقی تاخيابان وصال شيرازی، از ضلع شمالی تا بلوار كشاورز واز ضلع غربی تا خيابان كارگر شمالی گسترده می شود.

   
   
   

جداول زير وضعيت تعداد دانشجو، سرانه ها وتراكم را دروضعيت فعلی وآينده اجرای طرح نشان می دهند.

(مقايسه سرانه متعارف موجود وپيشنهادی طرح مترمربع زيربنا به نفر)

داروسازی

پيراپزشكی

دندانپزشكی

پزشكی

فنی

ادبيات

علوم

حقوق

هنرهاي زيبا

دانشگاه سرانه

5/18

5/10

27

32

16

5/8

14

10

20

سرانه متعارف

5/14

9

18

17

14

7

14

7

13

سرانه طرح

5/13

7/0

6/12

8/6

6/8

1/3

5/11

4

4/8

سرانه موجود

 وجود پارك لاله درشمال دانشگاه با پيش بيني امكان دسترسی پياده از طريق زيرگذر بلوار كشاورز به پارك مذكور بدون درگيری با ترافيك سنگين شهری وايجاد حركت سواره ای آرام در بلوار، دسترسی دانشجويان به پارك را به عنوان فضای تنفسی فراهم مي سازد، درعين حال پارك يادشده با دربرگرفتن عناصری مهم چون موزه هنرهای معاصر، مركز آفرينش های هنری وموزه فرش به خودی خود دارای قابليت های والای فرهنگی است وارتباط اين دو فضای بزرگ شهری وتأثيرات متقابل آنها بريكديگر انكارناپذير است.

آموزش عالی
موسسه های آموزشی و مدارس
كاربري های فرهنگی - تجاری
مراكز فرهنگی - خدماتی
بازارچه و سازمان خود اشتغالی
پارك و فضای سبز
مراكز فرهنگی
مراكز درمانی
ساختمانهای با ارزش تاريخی - معماری
اراضی باير و در حال ساخت
محور فرهنگی - خدماتی
مراكز ورزشی
محور تجاری - خدماتی

(راهنما)                                          موقعيت مراكز فرهنگی- هنری وپارك لاله دراطراف دانشگاه

 

----------------------------------------

بالاي صفحه

---------------------------------------

 به غير از ساختمان های داخل پرديس فعلی دانشگاه، بناهای واجد ارزش فرهنگی درطرح ساماندهی دانشگاه وجود دارند كه درطرح نگهداری خواهند شد، مجموعه مدرسه اتفاق وكنيسه آن با همان كاربری حفظ می شود، كليسای  انجيلي كوچك لبه خيابان طالقاني (تخت جمشيد) نيز كاربری واستقلال خود را حفظ خواهد كرد و وجود دانشگاه تهران به عنوان يك عنصر فرهنگی چندوجهی امكان برقراري رابطه اي قوی بين مردم ودانشگاه را فراهم خواهد آورد. اين عنصر بدون شك جايگاهي والا درمشاركت اجتماعي ومسير تحولات فرهنگی شهرتهران ونهايتا" دركشور را خواهد داشت.

 درصورت اجرای طرح ساماندهی، مساحت پرديس دانشگاه به 55 هكتار بالغ خواهد شد كه 5/7 هكتار آن را معابر موجود تشكيل مي دهد.

 

طرح پيشنهادی علوم پزشكی و دانشگاه تهران  

 

وضع موجود دانشگاه تهران  

 

وضع موجود دانشگاه علوم پزشكی  

 

فضای سبز  

  

مسجد  

 

كليسا  

 

كنيسه  

 

ساختمانهای قابل استفاده موجود  

   

مسيرهای داخلی دانشگاه  

 

مسير پياده و سواره كندرو  

 

زيرگذر سواره  

رامپ دسترسی به پاركينگ های زيرزمينی  

دورنمای پرديس مركزی دانشگاه پس از اجرای طرح                                       (راهنما)

  طرح ساماندهی دانشگاه تهران پيش از آن كه صرفا" به اعتلای فيزيكی آموزش عالی بپردازد درپی حفظ واشاعه ارزش های ماندگار علمی وفرهنگی درمحدوده ای بسيار وسيع تر از پرديس دانشگاه تهران است كه از يك سو تا دانشگاه اميركبير (پلی تكنيك) ودبيرستان البرز واز سوی ديگر تا ميدان انقلاب ومحور خيابان كارگر (اميرآباد وخوابگاه های دانشجويان) گسترده شده است.

 از طريق آزادسازی بافت های اطراف، امكان ساماندهی هر دانشكده دراطراف وبه ويژه درپشت آن به وجود خواهد آمد وخيابان های كنونی اطراف دانشگاه به صورت محورهاي سبز پياده درمي آيند.

 پرديس اصلی به دليل ارزش تاريخی وموقعيت فرهنگی ويژه، حتي الامكان از دخالت وتغيير، مگر در جهت احياء اصالت معماری وهنری آن، مصون خواهد ماند.

 

     

(راهنما)                     

محدوده دانشگاهی موجود

   

محدوده مناسب برای ايجاد مراكز پژوهشی- تحقيقاتی

   

بناهای با ارزش معماری

   

مركز آموزش عالی

   

ساختمانهای كاربری آموزشی

   

محورهای اصلی ساماندهی

< |||||||| >  
 
 

موقعيت مراكز علمي- فرهنگي درمحدوده اطراف دانشگاه

 

 

----------------------------------------

بالاي صفحه

---------------------------------------

  محدوده طرح درپيرامون پرديس مركزی درسه قطعه اصلی، شامل فاز اول (شمالی) به مساحت 34750 مترمربع، فاز دوم (شرقی) به مساحت 111062 مترمربع وفاز سوم (غربی) به مساحت 121875 مترمربع ودرمجموع 267687 مترمربع تعريف ومشخص شده است.

زيربنای احداثی درمحدوده طرح حدود 180 هزار مترمربع برآورد می گردد كه نيازها وكمبودهای آموزشی دانشكده ها را درجوار ساختمان های قديمی آنها به صورت مجتمع های آموزشی متناسب با بافت فرهنگی ومعماری قبلی دانشگاه مرتفع خواهد نمود.

 

      

             

      

نمونه های فرضی از مجتمع های احداثی در آينده طرح

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 
آلبوم عكس
 
ارتباط با ما