[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

 

   

 

 

         

 

 

نمايش درقالب powerpoint

فيلم

 ماكت

نقشه

سايت

آلبوم

عكس

ارتباط باما

صفحه اصلي
 

   
   
   

 

 وسعت كنونی دانشگاه تهران بالغ بر 21 هكتار است و در حال حاضر    درهمين محدوده 20 هزار نفر دانشجو به تحصيل اشتغال دارند، ساير دانشجويان دانشگاه نيز درساختمان های بيرون از پرديس دانشگاه مشغول تحصيل اند قريب به 10 هزار نفر هستند.

 

جمعيت دانشجويی كل وداخل پرديس دانشگاه های تهران وعلوم پزشكی تهران (سال 1376)

دانشگاه جمعيت

دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشكی تهران

جمع

داخل پرديس

12990

7428

20418

كل دانشگاه

27229

10316

37545

تعداد دانشجويان، سطح زمين وزيربنا وتراكم ساختمان دانشجوئی موجود وطرح ساماندهی

شرح

وضع موجود

وضع آتی

تعداد دانشجويان داخل پرديس

20400

20400

سطح زمين

21 هكتار

55 هكتار

سطح زيربنا

162000 مترمربع

332000 مترمربع

تراكم ساختمانی

77 درصد

60 درصد

تراكم دانشجوئی

970 نفر درهكتار

370 نفر درهكتار

سرانه زمين

29/10 مترمربع به نفر

27 مترمربع نفر

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 
آلبوم عكس
 
ارتباط با ما