[صفحه اصلي 
دانشگاه تهران] [صفحه اصلي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران]

     

 

   
 

ارتباط باما

آلبوم

عكس

نقشه

سايت

فيلم ماكت

نمايش در قالب powerpoint

 

مقدمه  

وضعیت موجود  

طرح ساماندهی :..  

دستاوردهای طرح ساماندهی :..

 
بررسیهای اقتصادی  
     

طرح و اجرا توسط مركز انفورماتیك دانشگاه تهران، 1382

 
 مقدمه
 
وضعيت موجود

 
طرح ساماندهی
  > اهداف ساماندهی
  > ضرورت ساماندهی
  > برنامه زماني اجراي كار
  > برنامه مراحل اجرائي كار
  > برنامه مالي و تامين منابع آن

 
دستاوردهاي طرح ساماندهی
  > اثرات درساماندهی زيربنائي كشور
  > اثرات درساماندهی آموزش
  > اثرات درساماندهی پژوهش
  > دستاوردهاي فرهنگي
  > دستاردهاي زيست محيطي
  > افزايش نقش زنان
  > افزايش نقش مردم و نهادهاي مردمي
  > بهبود امنيت و ايمني

 
بررسيهاي اقتصادي
 آلبوم عكس
 ارتباط با ما